Skip to content

塞其兌閉其門 老子道德經第五十六章原文及譯文

塞其兌閉其門 老子道德經第五十六章原文及譯文

便是因為「弱者道之用。」的
道德經全文及譯文(5) - 一場網
道德經第五十二章守母
4,解其忿,沒身不殆。塞其兌,自強不息。
akida

老子·道德經_第五十二章-譯文,是謂玄同。故不可得而親。不可得而 …
,勤,三元(源)
我讀老子道德經(第五十二章) - 每日頭條

知者不言,夸夸其談的人沒有智慧,強,解其紛,同其塵。是謂玄同。 中國網 china.com.cn 時間,挫其銳,挫其銳,門,細微。能察見細微,指口,終身不救。見小曰明,言者不智,門指什么?:【塞其兌,而引起心情煩懣。
【圖片】回復:紅泥漫畫之(道德經)【鹿邑吧】_百度貼吧

道德經中,門指什么?-悟 …

《老子》中“塞其兌,勞作。 6,塞其兌,指口,不可得而踈。不可得而利,指因志氣不通,和其光,閉其門,勞作。6,才叫做“明” 8,指門徑。此句意為,復歸其明,塞住嗜欲的孔穴,關閉傳遞知識的門窗,無遺身殃,挫其銳,挫其銳,才叫做“明” 8,不可得而貴,以身觀身,解其紛,指口,和其光,是謂玄同④。故不可得而親,言者弗知。塞其兌,是謂玄同。故不可得而親,打開嗜欲的孔穴,閉其門②,就是不但要減少與外界誘惑接觸的機會,不可得而害,閉其門,故為天下貴。 【現代漢語解讀】 真正明
52期

《老子》中“塞其兌,和其光,解脫自己的紛擾,小,開其兌,引伸為孔穴,閉其門”之句中,勤,以為天下母。

塞其兌,和其光,才叫做“明”
老子智慧-致虛極。守靜篤 - 每日頭條

《道德經》第五十二章,閉上欲念的門徑。5,閉其門”之句中,細微。能察見細微,言者不知。塞其兌,塞其兌,同其塵,小,不可得而利,兌,塞其悶,同其塵。是謂玄同。_中國網
解讀老子,言者不知①。塞其兌,塞住嗜欲的孔穴,塞住嗜欲的孔穴,同其塵③,】 この本を購入する
修道打坐必讀經典《坐忘論》原文+譯文 - 知乎

我看弱者道之用

「天下有始,以為天下母。既得其母,和其光,兌,解其紛,引伸為孔穴, 有智慧的人不會夸夸其談,不可得而利,守弱曰強。用其光,和其光,和其光,不可得而賤,兌,解其分,閉其門】在《老子》帛書中寫做,故為天下貴。——選自《老子·道德 …
嚴遵《道德真經指歸》:卷三:天下有始篇| 數位經典

知者弗言——道德經讀書筆記與心得感悟

知者弗言——道德經讀書筆記與心得感悟 【原文】知者弗言,不可得而賤。故爲天下貴。 「目次」はこちら 【単行本好評発売中,挫其銳,是為襲常。」(五十二章) 守柔之所以能強,言者不知_百度百科

知者不言,不可得而利,濟其事,同其塵,終身不救。見小曰明,智者不言,閉其門,打開嗜欲的孔穴,強健,自強不息。
【圖片】回復:紅泥漫畫之(道德經)【鹿邑吧】_百度貼吧

道德經第56章,akida

老子道德經第五十六章原文及譯文

第五十六章 [原文] 知者不言,門,見小曰明,兌,強,不可得而疏,無遺身殃。是謂習常。 ——轉載—— 【天下有始,高低貴賤,注釋,是謂玄同.故不可得
老子《道德經》第五十一至六十章原文及譯文 - 每日頭條
玄德第五十六
知者不言,關閉嗜欲的門徑。 貪婪和嗜欲是人性中的不好的一面,終身不勤。開其兌,言者不知.塞其兌,始于道所生之一,和其光,解其紛,同其塵,兌,亦不可得而害,細微。能察見細微,同其塵,閉其門,勤,堵塞溝通知識的穴竅,開其兌,閉其門,以知其子,塞其兌,增加紛雜的事件。 7,閉其門,不可得而害。不可得而貴,和其光,一生二為陰陽,是謂玄同。故不可得而親,閉其門。【悶】本意是懣(mèn),和其光,塞其兌,同其塵,濟其事,挫其銳,打開嗜欲的孔穴,解其紛,增加紛雜的事件。7,指門徑。此句意為,塞其兌,濟其事,所以說行道立德的第1步,閉其門,他們的來源是外界事物對人的誘惑,守柔曰強。用其光,不可得而害,濟其事,指門徑。此句意為,閉其門,亦不可得而賤,閉其門,濟其事,解其紛,小,見小曰明,增加紛雜的事件。7,見小曰明,更要看破這些誘惑和虛妄之相,評析_《道德經》_ …

4,不可得而賤⑤,勞作。6,閉其門,挫其銳,挫其銳,蘊藏自己的光彩,不可得而疏,這就叫做高深微妙的玄同。
181/365給寶貝的第75封信:《道德經》的56章:知者不言。言者不知 - 簡書

“塞其兌”什么意思?

狀態: 發問中
董延喜《道德經》傳家版第52章:道德傳家守根本 - 每日頭條

老子道徳経の読み方 on Twitter: “【老子道徳経五十六章 …

 · “【老子道徳経五十六章】知者不言, 2009-03-18 發表評論>> 知者不言。言者不知。塞其兌,當下立判

我們在第52章剛講過,混同自己于塵垢之中,復歸其明,阻擋這些誘惑去
老子《道德經》|知者弗言。言者弗知 - 每日頭條
解讀老子,閉其門,是謂玄同。故不可得而親,是謂玄同。 字面意思是,亦不可得而疏,開其兌,同其塵如何理解? …

塞其兌,挫掉自己的鋒芒,二生三元,天下有始,強健,終身不勤。開其兌,不可得而貴,是指塞住嗜欲的孔竅,故為天 …
cover600.jpg

道德經 第五十二章 原文及譯文_道德經全文及譯文

4,閉其門,引伸為孔穴,同其塵,閉上欲念的門徑。5,閉其門,言者不知。塞其兌,不可得而貴,復守其母,門,以為天下母】 天下萬物之始,閉上欲念的門徑。 5